Overblijf

Praktisch al onze leerlingen op onze school blijven over tijdens de lunch. Een grote groep ouders verzorgt samen met pedagogisch medewerkers van Mundo deze overblijf.

De kinderen brengen hun eigen, gezonde lunch mee en maken eventueel gebruik van de schoolmelkservice. Zij eten/ drinken hun lunch in hun klaslokaal en gaan daarna, bij droog weer, naar buiten. Tijdens de overblijf gelden duidelijke regels en de overblijfkrachten zien erop toe dat iedereen zich hieraan houdt. Natuurlijk zien zij ook toe op de veiligheid van de kinderen. De speelmaterialen op het schoolplein variëren van een zandbak en fietsjes voor de kleuters tot een klimrek, voetbalveldje, ballen, touwen en hoepels voor de oudere leerlingen.

Kosten
Aan de overblijf zijn kosten verbonden. Voor schooljaar 2018-2019 is dit bedrag vastgesteld op €160,-. Dit bedrag wordt door de Ouderraad geïnd.

Overblijfouders
Alle overblijfouders dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Afgelopen schooljaar hebben 7 overblijfouders een TSO-training gevolgd en een certificaat ontvangen. Dit schooljaar zullen weer een aantal ouders de training volgen.
Wilt u uw kinderen ook zien spelen met klasgenootjes tijdens de overblijf? Onze overblijfplanner Martijn deelt u graag in! Drie keer per week of eens per maand … u bent van harte welkom! Klik hier voor het aanmeldformulier.

Onze visie op overblijven

  • Overblijven is voor kinderen ‘vrije tijd’ georganiseerd in groepsverband.
  • Hierbij hoort ontspanning en plezier in een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Vrije tijd wordt gekenmerkt door vrij spel, met voorkeur buiten. Hiervoor is de ruimte in de vorm van het schoolgebouw en het speelplein alsmede het juiste materiaal beschikbaar.
    Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas. Bij het overblijven is het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen om goed te kunnen ontspannen tussen de schooluren in want overblijftijd is tenslotte vrije tijd.
  •  Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend karakter. De overblijfkracht waardeert het kind positief in zijn eigenheid en neemt het in alle opzichten serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. Door positieve aandacht voor het kind stimuleert een overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde.
  •  De overblijfkracht stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen. Ook tijdens de overblijf leert het kind sociaal gedrag. Dit  betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun afspraken nakomen, eerlijk zijn en respect hebben voor de opvattingen en eigendommen van anderen. Een overblijfkracht leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een overblijfkracht corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten wordt gecorrigeerd door het bespreekbaar te maken en te beperken. Incidenten worden bijgehouden in een logboek.
  • Voor het overblijven gelden een aantal regels. Het is belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt, maar vooral ook dat het overblijven door de kinderen als “leuk en gezellig” wordt ervaren. De regels vindt u in de schoolgids.

Rolverdeling

School – heeft de eindverantwoording.

Overblijfcoördinator – organiseert de overblijf en begeleidt de ouders.

Overblijfplanner – maakt het rooster voor de ouders en berekent de onkostenvergoeding.

Overblijfouders – zijn aanwezig tijdens de overblijf, spelen met de kinderen en houden toezicht, informeren leerkrachten over gebeurtenissen (via logboek).

Ouderraad – int de kosten van de overblijf en beheert de uitgaven.

Medezeggenschapsraad – heeft instemming en adviseert op inhoud en uitvoering.