Extra verlof aanvragen

 

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Bijvoorbeeld door een verhuizing of een bruiloft. Vraag dan extra vrije dagen aan voor uw kind.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. Deze regels zijn hieronder beschreven.

4-jarigen

Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. U kunt uw kind dus vrijhouden van school buiten de schoolvakanties. Voor de leekrachten is het wel fijn wanneer u de leerkracht hierover informeert, zodat zij weten waarom uw kind niet op school is. 

Extra vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden.

Het betreft in dit geval dan de enige vakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie verderop) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen; 

Andere gewichtige omstandigheden

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • bij verhuizingen
 • om bij een huwelijk te zijn van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad)
 • als een bloedverwant of aanverwant (tot en met de derde graad) ernstig levensbedreigend ziek is en niet meer beter kan worden
 • bij overlijden van een bloedverwant of aanverwant (tot en met de vierde graad)
 • bij een jubileum. Bijvoorbeeld: een ouder is 40 jaar in dienst bij een bedrijf. Of de grootouders zijn 50 jaar getrouwd
 • als het kind een taakstraf heeft
 • als een kind andere wettelijke plichten heeft

U kunt in deze situaties geen verlof aanvragen:

 • familiebezoek in het buitenland

 • goedkope tickets in het laagseizoen

 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode

 • vakantiespreiding

 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte

 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan

 • kroonjaren

 • sabbatical

 Religieuze feestdagen

Voor religieuze feestdagen kunt u 1 dag vrij aanvragen bij de school. Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven door een email te sturen. Hiervoor hoeft u geen verlofformulier in te vullen. 

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u hieronder downloaden. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief belangrijke verklaringen (bijvoorbeeld een uitnodiging of werkgeversverklaring), in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 dagen beslaat, dan dient u deze verlofaanvraag bij de gemeente Rotterdam te doen. 

 

Op de website van de Rijksoverheid leest u alle situaties voor de aanvraag van verlof.

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder

De aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties voor 10 of minder schooldagen, dient u in bij de school.

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 11 of meer schooldagen

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties van 11 of meer schooldagen, dient u in bij de gemeente.