Missie, visie en schoolprofiel

Missie en visie

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier. Elk kind heeft eigen mogelijkheden, talenten,
vaardigheden en een tempo wat daar bij past. Wij vinden het belangrijk dat elk kind daarin gezien,
herkend en erkend wordt. Vanuit deze gedachte kijken wij naar onze leerlingen en zien wij een schat
aan mogelijkheden.
Onze bijdrage moet een meerwaarde zijn voor elk kind, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden en talenten bieden een stevige basis voor
de toekomst. Met onze bijdrage willen wij kinderen optimaal tot hun recht laten komen, zodat zij
ervaren dat zij gelukkig mogen zijn met zichzelf, leren omgaan met anderen en iets kunnen bijdragen in
hun toekomstige rol aan de maatschappij en de wereld om hen heen.

Schoolprofiel

Deze missie is vertaald in zes concrete bouwstenen die ons schoolprofiel beschrijven:

Wij zijn een openbare school… die niet vanuit een religieuze identiteit werkt, maar wel aandacht
besteedt aan de (religieuze en culturele) tradities van leerlingen. Zo voelt elk kind zich erkend en
gezien.

Wij zijn een liberale school… waar kinderen, ouders en team zichzelf kunnen zijn, ongeacht status en
afkomst. De Eduard van Beinum is ruimdenkend en zonder oordelen. Zo stimuleert Eduard van Beinum
de ontwikkeling van leerlingen tot respectvolle en autonome personen.

Wij bieden traditioneel onderwijs met een twist. Dit houdt in dat leerkrachten gestructureerd de
basisvakken binnen jaargroepen onderwijzen. De leerkracht past het onderwijs aan aan verschillende
niveaus binnen de groep. Zo zorgt de Eduard van Beinum ervoor dat alle leerlingen vanuit de
verbondenheid met hun groep werken aan een optimale beheersing van de basisvakken. Het onderwijs
in de basisvakken wordt aangevuld met een rijk, aanvullend aanbod in projecten of cursussen. Zo zorgt
Eduard van Beinum er ook voor dat kinderen zich breed kunnen ontplooien.

Wij stimuleren het zelfvertrouwen… bij kinderen rondom hun eigen ontwikkeling. Op de Eduard van
Beinum worden kinderen niet met andere kinderen vergeleken maar met zichzelf: leerkrachten geven
kinderen inzicht in waar ze staan en hoe ze verder komen. Leerkrachten weten bovendien welke
werkvormen ze moeten gebruiken om de betrokkenheid van kinderen bij de lessen te stimuleren. Zo
kunnen kinderen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Wij omarmen diversiteit. Kinderen van verschillende achtergronden en culturen, kinderen met
verschillende capaciteiten en interesses voelen zich welkom en gewaardeerd op de Eduard van Beinum.
Eduard van Beinum ziet de waarde in van verschillen en besteedt daar aandacht aan. Zo benut de
Eduard van Beinum de kracht van diversiteit en zorgt voor onderlinge verbinding.

We vormen een hechte gemeenschap… rond de kinderen. De Eduard van Beinum werkt nauw samen
met BSO en TSO en organisaties in de buurt. Eduard van Beinum staat open voor ouders en werkt
samen met ouders, binnen de onderwijskaders van de school. De Eduard van Beinum faciliteert ouders
bij het vormen van een netwerk met andere ouders. Zo werken ouders, organisaties in de buurt en de
school als partners aan de ontwikkeling en welzijn van de kinderen.